loader image
🎄🎄-5% σε όλες τις αγορές με χρεωστική η πιστωτική κάρτα!❄️❄️

Ποιοί είμαστε

O ιστότοπος https://athomepavloudakis.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία athome pavloudakis, που εδρεύει Φιλιππίδη 3 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 042796811 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 6994943, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα athomepavloudakis.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://athomepavloudakis.gr/. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα athomepavloudakis.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα athomepavloudakis.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το athomepavloudakis.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www. athomepavloudakis.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιαδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 6994943, είτε μέσω e-mail στο [email protected]

Προσωπικά δεδομένα

Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε, μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας, τα παρακάτω στοιχεία που σας αφορούν:

 1. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς. Μπορεί να μας παράσχετε πληροφορίες που σας αφορούν συμπληρώνοντας τα έντυπα στον Ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όταν γίνεστε συνδρομητής στις υπηρεσίες μας και όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον τηλεφωνικό σας αριθμό, χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
 2. Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς. Αναφορικά με κάθε επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, μπορεί να συλλέξουμε αυτόματα τις εξής πληροφορίες: (i) τεχνικές πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες σύνδεσης (login), ο τύπος και η έκδοση του φυλλομετρητή σας, οι ρυθμίσεις ωρολογιακής ζώνης, οι τύποι και οι εκδόσεις των plug-in του φυλλομετρητή, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα, (ii) πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα πλήρη URL, στα οποία κάνετε κλικ πριν επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, ενώ βρίσκεστε σε αυτόν και όταν φεύγετε από αυτόν (συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα), τα προϊόντα που προβάλλατε ή αναζητήσατε, οι χρόνοι απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα download, η διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης με τη σελίδα (όπως η κύλιση, τα κλικ και τα mouse-over) και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση από τη σελίδα και οποιοσδήποτε τηλεφωνικός αριθμός που χρησιμοποιήθηκε για κλήση προς τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών.
 3. Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές. Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες που σας αφορούν ένα χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους ιστοτόπους που λειτουργούμε ή τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τρίτους (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται π.χ. εργασιακοί εταίροι, υπεργολάβοι για τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, πιστοληπτικές υπηρεσίες) και μπορεί να λάβουμε πληροφορίες που σας αφορούν από αυτές.

Σκοποί

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με αλλαγές στην υπηρεσία μας.Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τον Ιστότοπο παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας.
 2. Για να διαχειριστούμε τον Ιστότοπο και για εσωτερικές λειτουργίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση προβλημάτων, η ανάλυση δεδομένων, ο έλεγχος, η έρευνα, στατιστικοί και ερευνητικοί σκοποί.
 3. Για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας.
 4. Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας όποτε επιλέξετε να το κάνετε.
 5. Ως τμήμα των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τον Ιστότοπο ασφαλή.
 6. Στόχευση αρχείων cookie. Αυτά τα αρχεία cookie καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να γίνει ο Ιστότοπος και οι διαφημίσεις που προβάλλονται σε αυτόν πιο σχετικά ως προς τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, μπορεί να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για αυτόν τον σκοπό (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα αρχεία cookie, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην «Πολιτική Απορρήτου»).
 7. Μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους εάν εμείς ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών μας στοιχείων αποκτηθούν από κάποιον τρίτο, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε σχετικά με τους πελάτες μας θα είναι ένα από τα εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία. Θα προβούμε σε κάθε εύλογα απαραίτητο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρά το ότι κάνουμε το καλύτερο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στον Ιστότοπο. Κάθε μετάδοση γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Αφού λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφάλειας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς για τους οποίους έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας. Η απόσυρση της συγκατάθεσή σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση προτού αποσυρθεί.

Πολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, που είναι γνωστός ως ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (‘GDPR’) και σε σχέση με το έντυπο «Προσωπικά Δεδομένα», παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φυλάσσονται για όσο καιρό παραμένει εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα μας η εταιρεία που εκπροσωπείτε. Τα δεδομένα μπορεί να εξακολουθήσουν να φυλάσσονται μετά από τη λήξη της Διάρκειας Ισχύος της Σύμβασης για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τα Άρθρα 5 & 89 του Κανονισμού, εκτός εάν άλλως μας ειδοποιήσετε, οπότε και θα διαγράφουμε αμέσως το σύνολο των σχετικών δεδομένων.
 2. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (και εάν τύχουν επεξεργασίας, πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων) ή/και τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του Κανονισμού.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 1 του Άρθρου 18 του Κανονισμού
 1. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία χορηγείται για κάθε σκοπό, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή προτού αυτή αποσυρθεί.
 2. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων.
 3. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
 1. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού προφίλ, των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 22 του Κανονισμού.
 2. Στην περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, την αρμόδια εποπτική αρχή, καθώς και το υποκείμενο που αφορούν τα δεδομένα.
 3. Κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσα σε έναν μήνα από τη λήψη του αιτήματος σας. Το εν λόγω χρονικό διάστημα μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον δύο μήνες, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων. Εάν δεν προβούμε σε κάποια ενέργεια κατόπιν του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε μέσα σε έναν μήνα από τη λήψη του αιτήματος για τους λόγους για την μη ανάληψη δράσης. Στην περίπτωση που τα αιτήματα είναι πρόδηλα αβάσιμα ή καταχρηστικά, ειδικά λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε είτε (α) να χρεώσουμε εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος για την παροχή των πληροφοριών ή την επικοινωνία ή την ανάληψη της ζητούμενης ενέργειας ή (β) να αρνηθούμε να δράσουμε κατόπιν του αιτήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIE

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί αρχεία cookie για να σας ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους χρήστες του Ιστοτόπου. Αυτό μας βοηθά να σας παράσχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον Ιστότοπο και επίσης μας βοηθά να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο.

Ένα αρχείο cookie είναι ένα μικρό αρχείο με γράμματα και αριθμούς που αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας ή το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας εάν συμφωνείτε. Τα cookie περιέχουνε πληροφορίες που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookie:

 1. Αυστηρώς απαραίτητα cookie. Πρόκειται για cookie που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται π.χ. τα cookie που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του Ιστοτόπου, να χρησιμοποιείτε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 2. Cookie ανάλυσης/απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να καταμετρούμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πόσοι επισκέπτες περιηγούνται στον ιστότοπο ενόσω τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπου π.χ. διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
 3. Cookie λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστεί πότε επιστρέφετε στον Ιστότοπο. Αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο για εσάς, να σας χαιρετάμε χρησιμοποιώντας το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (π.χ. επιλογή γλώσσας ή περιοχής).

Αποκλείετε τα cookie ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τον ορισμό όλων των cookie ή κάποιων cookie. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να αποκλείσετε όλα τα cookie (συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα cookie), ενδέχεται να μην μπορείτε να προσπελάσετε το σύνολο ή μέρη του Ιστοτόπου.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

ΣΥΝΑΙΝΩ